ទំព័រដើម

ដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោក info@dafnedesign.com

ឌីហ្សាញឌីហ្សាញ

សេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងគឺតែងតែមាននៅចំពោះមុខអ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចូលចិត្តរវាងទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ, whatsapp និងអ៊ីម៉ែល។ ភាគច្រើននៃផលិតផលរបស់យើងគឺអាចកំណត់តាមបំណង (ពណ៌ / ទំហំ) ហើយតាមការស្នើសុំយើងបង្កើតការប៉ាន់ប្រមាណនិងគម្រោងស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

កន្លែងណាដែលយើងនៅ